Jakie procesy zachodzą w biogazowni?

Mikrobiologia w procesach gazotwórczych

Musisz wiedzieć, że odpowiednie zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych, które powstają w gospodarstwach rolnych oraz w przedsiębiorstwach rolno - spożywczych są wyzwaniem dla gmin. Odpowiedzią na to wyzwanie są biogazownie. Jak się domyślasz pozyskują one bioodpady z lokalnych gospodarstw rolnych, zakładów produkcyjnych i przetwórczych. Głównym zadaniem biogazowni jest bezpieczne i ekologiczne przetworzenie tych komponentów na biogaz, z którego w dalszej kolejności powstaje energia elektryczna oraz ciepło.

Elementy budowy biogazowni:   
- układu podawania biomasy,
- komora fermentacyjna (w której zachodzą przemiany mikrobiologiczne),
- zbiornik w którym magazynowany jest przefermentowany substrat,
- zbiornik na biogaz,
- agregat prądotwórczy lub agregat kogeneracyjny.

Biogazownie mają kształt walca. Przykryte są gazoszczelnym zadaszeniem w kształcie kopuły. Posiadają komory fermentacyjne, w których zachodzą mikrobiologiczne procesy rozkładu biomasy. Tempo tego rozkładu zależy w głównej mierze od charakterystyki i masy surowca, temperatury oraz optymalnie dobranego czasu trwania procesu. Temperatura w komorze fermentacyjnej jest zależna od mikroorganizmów w niej żyjących i tak dla bakterii mezofilnych wynosi 30-35°C , a dla bakterii termofilnych 50-60°C